• head_banner_01

ଯୋଜନା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |

ବିକ୍ରୟ ଦଳ ଗଠନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ କ୍ରୟ, ବିକ୍ରୟ, ଆକାଉଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏହାର ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିକ୍ରୟ ଦଳ ଆବଶ୍ୟକ କରନ୍ତି, କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କ idea ଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ | ପ୍ରାୟ 2023 କ୍ରୟ, ଏହାର ସମୟ ବିକ୍ରୟ ଦଳ ସହିତ ଏକ ବ meeting ଠକ ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ନୂତନ ବର୍ଷର ବିକ୍ରୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ନିଜସ୍ୱ ଯୋଜନା ଗ୍ରହଣ କରିବା |

 

ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କାଗଜ ପ୍ରକାର ଏବଂ ଆକାରର ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଦିଅ: ଆପଣଙ୍କ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଥର୍ମାଲ୍ ରୋଲ୍ ସାଇଜ୍ ଏବଂ gsm ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କ ଦ୍ lied ାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ଯଦି ଆପଣ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନୁରୋଧ ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁରୋଧ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ | ।ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନେ କ’ଣ କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ 2023 ପାଇଁ ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁ explain ାଇବା |

 

  1. ସ୍ଥାୟୀ, ଦୁର୍ବଳ-ପ୍ରତିରୋଧୀ ପ୍ରତିଛବିଗୁଡିକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |

  2. ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ |

  3. ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତା ମାଧ୍ୟମରେ ଉନ୍ନତ ପ୍ରତିଛବି ଗୁଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |

  4. ଉନ୍ନତ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସୁଗମ ପୃଷ୍ଠଗୁଡିକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |runnabilityଏବଂ ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଆହୁରି ବ enhance ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରିଣ୍ଟହେଡ୍ ଯୋଗାଯୋଗ |

  5. ପ୍ରତିଛବି ସ୍ତର ହ୍ରାସ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଉତ୍ପାଦନ ଗତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୂଲ୍ୟ ସଞ୍ଚୟକୁ ସମର୍ଥନ କରନ୍ତୁ |